سیاست حفظ حریم خصوصی

این سند اطلاعات مهمی در مورد استفاده و افشای اطلاعات کاربر جمع آوری شده در ویدیوی سکسی دارد . امنیت دادههای شما برای ویدیوی سکسی بسیار مهم است و به همین ترتیب ما تمام مراحل مناسب را برای محدود کردن خطر از دست دادن ، آسیب دیده یا سوءاستفاده انجام میدهیم.

این سایت به صراحت و به شدت عضویت خود را محدود و/و یا مشاهده امتیازات به بزرگسالان 18 سال و بیش از و یا داشتن سن بلوغ در جامعه خود به دست آمده. همه افرادی که معیارهای خود را برآورده نمی اکیدا از دسترسی و یا مشاهده محتویات این سایت ممنوع. ما آگاهانه به دنبال یا جمع آوری هر گونه اطلاعات شخصی و یا داده ها از افرادی که به سن بلوغ رسیده است.